http://my.aegean.gr e-Magazino
Εκπαίδευση

Ημερομηνία:
Θεματική Κατηγορία: Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό - Οδηγός

1. Απαιτούμενα προσόντα

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό - ΟδηγόςΌταν κάποιος σκέπτεται να μεταβεί στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, είναι σημαντικό να γνωρίζει εάν διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για τις επιλεγείσες μεταπτυχιακές σπουδές.

Για να θεωρηθείτε ως ένας κατάλληλος φοιτητής προς εγγραφή για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, θα πρέπει να κατέχετε ένα πρώτο πτυχίο, για παράδειγμα Bachelor of Science (B.Sc.) ή Bachelor of Arts (ΒΑ) ή και άλλα επιπλέον προσόντα ή εμπειρία. Όμως ένα πτυχίο, συμπεριλαμβανομένου και ενός πτυχίου της ίδιας της χώρας όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι μεταπτυχιακές σπουδές, δεν εξασφαλίζει αυτόματα την δυνατότητα εγγραφής σας για μεταπτυχιακές σπουδές. Η καταλληλότητα κάθε υποψήφιου εκτιμάται από το ίδρυμα στο οποίο απευθύνεται η αίτηση. Οι αποφάσεις βασίζονται στο εάν ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις εισόδου του ιδρύματος. Το είδος των σπουδών που έχετε ήδη πραγματοποιήσει, οποιεσδήποτε εξετάσεις τις οποίες έχετε ήδη περάσει στο προτεινόμενο αντικείμενο των σπουδών σας και συστατικές επιστολές από καθηγητές σας στα προηγούμενα ιδρύματα στα οποία έχετε φοιτήσει, είναι όλα πολύ σημαντικά. Πιθανόν να ζητηθεί να επιδείξετε δείγματα της προηγούμενης εργασίας σας που έχετε δημοσιεύσει (εάν υπάρχει τέτοια εργασία) ή να σας ζητηθεί να δώσετε κάποιες εξετάσεις. Με αυτήν την έννοια είσαστε στην ίδια ακριβώς θέση με τους υποψηφίους της ίδιας της χώρας όπου σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε τις σπουδές σας και των οποίων οι αιτήσεις εκτιμώνται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

2. Προετοιμασία για την αίτηση

Επειδή σε κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Βρετανία και Η.Π.Α., οι προπτυχιακές σπουδές είναι συνήθως ιδιαίτερα εξειδικευμένες, τα προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συνήθως σχεδιασμένα επάνω σε αυτήν την υπόθεση. Εάν το πρώτο σας πτυχίο βασίζεται σε ευρύτητα γνώσεων, τότε είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να αναλάβετε κάποιες προ-εισαγωγικές σπουδές πριν γίνετε αποδεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές.

Εάν εμπίπτετε σε αυτήν την περίπτωση (πράγμα το οποίο μπορείτε να εξακριβώσετε μόνο με απευθείας επαφή με τα ιδρύματα) μπορεί να χρειασθεί να πραγματοποιήσετε προπαρασκευαστικές σπουδές. Πολλά ιδρύματα παρέχουν τέτοιου είδους σπουδές. Αυτές συνήθως διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος από τον Οκτώβριο μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο και παρέχουν μία γέφυρα στις σπουδές σας σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό πεδίο, μαζί με συμπληρωματικές σπουδές στη ξένη γλώσσα, εάν αυτό είναι αναγκαίο.

Ένα ίδρυμα θα χρειάζεται να είναι σίγουρο ότι κατέχετε επαρκώς την αντίστοιχη γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιήσετε τις σπουδές σας. Εάν δεν έχετε ήδη αποδεδειγμένα τα απαραίτητα προσόντα για την γλώσσα, μπορεί να σας ζητηθεί να τα αποδείξετε δίνοντας εξετάσεις στην γλώσσα.

3. Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών

- Πτυχία και Διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών

Όλα τα Πανεπιστήμια και κάποια κολέγια υψηλότερης εκπαίδευσης, προσφέρουν σπουδές πέραν του επιπέδου των προ-πτυχιακών σπουδών οι οποίες οδηγούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα, και πολύ συχνά περίφημα, μεταπτυχιακά προσόντα σε επίπεδο πιστοποιητικού (certificate), διπλώματος (diploma), μεταπτυχιακού διπλώματος (masters) και διδακτορικού (doctorate). Η χρονική διάρκεια των σπουδών ποικίλει από εννέα μήνες μέχρι τρία ή τέσσερα έτη.

Η μεταπτυχιακή έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σχεδόν οποιοδήποτε αντικείμενο και συχνά μπορεί να είναι σε πρωτοπορίες αιχμής σε κλάδους όπως η γεωπονία, οι επιστήμες και η τεχνολογία. Πολλές σπουδές αντικατοπτρίζουν και είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της βιομηχανίας και είναι σχεδιασμένες σε στενή συνεργασία με εργαζόμενους ή επαγγελματικές οργανώσεις.

Μερικά ερευνητικά προγράμματα μπορούν να τυγχάνουν κοινής επίβλεψης και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε έρευνα σε ένα αντικείμενο στην Ελλάδα, με μικρότερο κόστος από το να σπουδάζετε εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό.

Ένα πτυχίο ή δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών απονέμεται μετά από επιτυχημένη ολοκλήρωση σπουδών με διδασκαλία ή μετά από μία περίοδο έρευνας, ή συνδυασμό και των δύο. Οι σπουδές με διδασκαλία παρέχονται στα επίπεδα masters, diploma και certificate. Τα πτυχία με έρευνα στα επίπεδα masters, masters of philosophy ή doctorate απονέμονται στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει μία περίοδο πρωτογενούς έρευνας και έχουν υποβάλλει μία διατριβή προς εξέταση.

- Πτυχία masters με διδασκαλία

Ο τίτλος του πτυχίου masters συνήθως καθορίζεται, άλλα όχι πάντοτε, από το αντικείμενο της μελέτης π.χ. Master of Arts (MA), Master of Science (Msc), Master of Engineering (MEng), Master of Technology (MTech), Master of Laws (LLM), Master of Business Administration (MBA).

Μερικές σπουδές masters είναι περίφημες και δίνουν τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής εξαίρεσης από επαγγελματικά προσόντα, στην περίπτωση που κάποιος χρειασθεί να εργαστεί στην αντίστοιχη ξένη χώρα. Οι σπουδές masters παρέχουν εξάσκηση υψηλού επιπέδου σε περιοχές ειδικών αντικειμένων.

Οι σπουδές masters με διδασκαλία πλήρους απασχολήσεως (full-time) διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος (σπανίως και δύο έτη) και αποτελούνται από σειρά μαθημάτων (μαθήματα, σεμινάρια, κτλ.) εκπαίδευση σε μεθόδους έρευνας, ιδιαίτερες εργασίες ή εκθέσεις, και συνήθως διάφορες γραπτές εξετάσεις. Τα στοιχεία διδασκαλίας των σπουδών μπορεί να αξιολογούνται με εξετάσεις, με συνεχή εκτίμηση της εργασίας ή και με τους δύο τρόπους.

Οι σπουδές masters με διδασκαλία μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν έρευνα ή πτυχιακή εργασία σε ένα ορισμένο θέμα το οποίο πρέπει να γραφεί ως μία εκτεταμένη έκθεση, η οποία ονομάζεται thesis ή dissertation. Μπορεί επίσης, ως τμήμα των σπουδών, να περιλαμβάνεται και μια προφορική εξέταση, η οποία ονομάζεται "viva voce" ή πιο απλά "viva".

Στα πτυχία masters δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις, αν και κάποια Πανεπιστήμια μπορεί να απονέμουν μία "διάκριση" (distinction) για εξέχουσα απόδοση.

- Πτυχία masters με έρευνα

Πτυχία masters μπορεί επίσης να αποκτηθούν με έρευνα, και οι περισσότερες full-time σπουδές διαρκούν δύο ημερολογιακά έτη. Μερικά Πανεπιστήμια απονέμουν ένα Mphil (Master of Philosophy). Το Mphil μπορεί να είναι σε science, engineering medicine, arts, ή social studies.

Το UK Office of Science and Technology (Μεγάλη Βρετανία) σχεδιάζει να εισαγάγει ένα νέο πτυχίο masters με έρευνα, ένα Master of Research (Mres), ως το σημείο εκκίνησης για ένα PhD.

- Διπλώματα και Πιστοποιητικά (Diplomas and Certificates).

Τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά είναι συνήθως σπουδές οι οποίες σχετίζονται με μία ιδιαίτερη θέση και δίνουν την δυνατότητα μιας πλήρους ή τμηματικής εξαίρεσης από επαγγελματικές εξετάσεις, εάν σκοπεύετε να εργασθείτε στη χώρα όπου θα τα αποκτήσετε. Αυτά μερικές φορές αποτελούνται από στοιχεία διδασκαλίας σπουδών masters χωρίς την διατριβή και μερικές σπουδές προσφέρουν την ευκαιρία της μεταφοράς από τις σπουδές ενός διπλώματος στις σπουδές ενός master μετά από μία επιτυχημένη ολοκλήρωση. Τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά κανονικά ολοκληρώνονται σε 9 ή 12 μήνες. Κανονικά δεν περιλαμβάνουν μία εκτεταμένη έκθεση ή διατριβή.

Οι σπουδές παρέχονται σε ένα ευρύ πεδίο, όπως computing, marketing, teaching και social work. Τυπικές μεταπτυχιακές απονομές περιλαμβάνουν Diploma in Management Studies (DMS) και Postgraduate Certificate in Education (PGCE).

- Διδακτορικά

Το πτυχίο του διδακτορικού διπλώματος απονέμεται για μία σε βάθος πρωτογενή έρευνα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, η οποία αποτελεί μία πραγματική συνεισφορά στη γνώση. Οι φοιτητές πραγματοποιούν ανεξάρτητη έρευνα κάτω από επίβλεψη και γράφουν τα αποτελέσματά τους και τα συμπεράσματα τους ως μία διατριβή.

Όλα τα Πανεπιστήμια απονέμουν το πτυχίο του Doctor of Philosophy (PhD ή Dphil) για διδακτορικά στις τέχνες (arts) ή στην επιστήμη (science). Για να αποκτηθεί ένα διδακτορικό δίπλωμα απαιτούνται συνήθως για την ολοκλήρωσή του τρία χρόνια, αν και μπορεί να χρειασθεί πολύ περισσότερος χρόνος.

Πολύ λίγα διδακτορικά περιλαμβάνουν παρακολούθηση κάποιων μαθημάτων (courcework). Συνήθως το διδακτορικό απονέμεται με διατριβή. Η "viva" ή η προφορική εξέταση είναι υποχρεωτική.

Ένας αυξανόμενος αριθμός ιδρυμάτων προσφέρουν από κοινού PhD προγράμματα με επίβλεψη (τα οποία είναι γνωστά και ως "split"), στα οποία οι φοιτητές αφιερώνουν τμήμα της περιόδου της εγγραφής τους στο UK ίδρυμα και τμήμα σε ένα ίδρυμα της χώρας τους.

4. Αιτήσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Γράψτε προς τον επικεφαλής του τμήματος ή τον αρμόδιο για την αποδοχή για μεταπτυχιακές σπουδές (postgraduate admissions tutor) και ζητείστε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές και ένα έντυπο αιτήσεως, τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την πρόθεσή σας να αρχίσετε τις σπουδές. Κάντε αίτηση νωρίς (εάν είναι δυνατόν μόλις λάβετε στα χέρια σας τα σχετικά έντυπα) γιατί οι θέσεις για τις πιο δημοφιλείς σπουδές συχνά είναι σε μεγάλη ζήτηση. Τα περισσότερα ιδρύματα δεν έχουν επίσημες καταληκτικές ημερομηνίες για την παραλαβή των αιτήσεων, αν και σε σπουδές με διδασκαλία μπορεί να απαιτείται οι αιτήσεις να υποβάλλονται εντός συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι σπουδές αρχίζουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, αλλά ενδέχεται να μπορείτε να αρχίσετε το πτυχίο το οποίο αποκτάται με έρευνα σε άλλη χρονική στιγμή του έτους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας προς το ίδρυμα και δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των ιδρυμάτων προς τα οποία μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις. Σκιαγραφείστε το περιεχόμενο των σπουδών σας για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου σας στο έντυπο της αίτησης και επισημάνετε οποιαδήποτε περιοχή του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σας. Εάν δεν υπάρχει επίσημο έντυπο αίτησης, θα πρέπει να στείλετε ένα αντίγραφο του βιογραφικού σας σημειώματος (curriculum vitae - cv), τονίζοντας τα προσόντα σας, την αναλυτική ακαδημαϊκή βαθμολογία σας και τα ενδιαφέροντά σας.

5. Γλώσσα

Για να πραγματοποιήσετε τις σπουδές σας στο εξωτερικό θα χρειαστεί να προσκομίσετε έναν αποδεικτικό τίτλο επάρκειας της γνώσης της αντίστοιχης γλώσσας, ο οποίος θα είναι αποδεκτός από το αντίστοιχο πανεπιστήμιο στο οποίο σκοπεύετε να σπουδάσετε. Για όσους σκοπεύουν να σπουδάσουν στη Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι λίγα είναι πια τα Πανεπιστήμια τα οποία δέχονται το Cambridge First Certificate in English ("Lower") ως επαρκές. Το Advanced αναγνωρίζεται από πολλά και το Proficiency σχεδόν απ' όλα. Το πιο κατάλληλο προσόν για εισαγωγή σε βρετανικά Πανεπιστήμια είναι το IELTS (International English Language Testing System). Για τα περισσότερα Πανεπιστήμια ο ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός είναι 5.5 και 6.5. Μπορείτε να εξετασθείτε τους περισσότερους μήνες του έτους και τ' αποτελέσματα του IELTS δημοσιεύονται σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός δύο εβδομάδων). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council). Εναλλακτικό προσόν είναι το αμερικανικό TOEFL. Ο βαθμός ο οποίος απαιτείται είναι συνήθως μεταξύ 530 και 580 και τ' αποτελέσματα δημοσιεύονται σε έξι περίπου εβδομάδες. Οι εξετάσεις για τα πιστοποιητικά του Cambridge γίνονται δύο φορές το χρόνο και τ' αποτελέσματα δημοσιεύονται μετά από λίγους μήνες.
Ηνωμένο Βασίλειο
Προσόντα για τους ξένους Φοιτητές

 • Τα ιδρύματα του Ην. Βασιλείου δεν έχουν τυποποιημένες λίστες όλων των προσόντων για τους ξένους φοιτητές τους οποίους αυτόματα θα αναγνωρίσουν ή δε θα αναγνωρίσουν ισότιμα με τις κανονικές προϋποθέσεις εισαγωγής για τους φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου.
 • Τα Ιδρύματα χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους προκειμένου να καθορίσουν εάν τα προσόντα των ξένων φοιτητών μπορούν να συγκριθούν με το σχετικό Βρετανικό πτυχίο. Πραγματοποιείται αξιολόγηση στο περιεχόμενο των σπουδών και οι αποφάσεις που λαμβάνονται βασίζονται σε ατομική αξιολόγηση.
 • Το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης του Η.Β. (ΕΚΠΑΑ) στηρίζει τα Πανεπιστήμια και τα κολέγια στη λήψη αποφάσεων για την αναγνώριση των προσόντων των ξένων φοιτητών, αλλά η τελική απόφαση λαμβάνεται πάντα από το κάθε ίδρυμα. Η υπηρεσία πληροφοριών του ΕΚΠΑΑ είναι στη διάθεση των φοιτητών καθώς και στη διάθεση των ιδρυμάτων. Πληροφορίες δίνονται στην εξής διεύθυνση: NARIC, ECCTIS 2000 Ltd, Oriel House, Oriel Road, Cheltenham, Gloucestershire GL50 1XP. Tel +44 (0) 1242 252627

Υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα που βασίζονται στη διδασκαλία (Taught Programmes) και μεταπτυχιακά προγράμματα που βασίζονται στην έρευνα (Research Programmes).

Μεταπτυχιακά προγράμματα που βασίζονται στη διδασκαλία

 • Τα μαθήματα που διδάσκονται συνήθως διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος full - time ή δύο χρόνια part - time.
 • Γενικά, αποτελούνται από ένα περιορισμένο αριθμό ενοτήτων που συγκροτούν τρία μαθήματα , τα οποία διδάσκονται μέσα σε μια περίοδο εννέα μηνών.
 • Κανονικά, κάθε ενότητα καλύπτεται σε ένα διάστημα 30 εβδομάδων με δύο ώρες επίσημης διδασκαλίας κάθε εβδομάδα. Οι φοιτητές επίσης πρέπει να υπόκεινται σε ατομική διδασκαλία και μερική επίβλεψη για να συμπληρώσουν την ενότητα.
 • Παραδοσιακά, οι φοιτητές εξετάζονται με γραπτές εξετάσεις, παρόλο που μια όλο και περισσότερο διαδεδομένη μέθοδος είναι η αξιολόγηση της εργασίας που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της περιόδου σπουδών.
 • Κανονικά, αναμένεται από τους φοιτητές να γράψουν δύο εργασίες μεγάλου μήκους για κάθε μάθημα. Μπορεί και να αξιολογηθούν από ένα φάκελο εργασίας, ή από μια προφορική εξέταση.
 • Οι πτυχιακές ή οι υπό επίβλεψη εργασίες βασίζονται απαραίτητα στην έρευνα και αποτελούν πολύτιμη προετοιμασία για Διδακτορικό στην έρευνα.

Μεταπτυχιακά προγράμματα που βασίζονται στην έρευνα.

 • Οι φοιτητές στα προγράμματα αυτά έχουν τακτικές συναντήσεις με τους επιβλέποντες , προκειμένου να συζητήσουν για την πρόοδο της εργασίας τους.
 • Η διατριβή για το PhD πρέπει να γίνεται μέσα σε μια περίοδο σπουδών των τριών ετών (full - time) ή τεσσάρων έτών ( part - time).
 • Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν το δικό τους θέμα μέσα από τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες, αλλά απαιτείται η παρουσίαση μιας ερευνητικής πρότασης προς το τμήμα που τους ενδιαφέρει.

Γλώσσα

 • Απαιτείται η αποδεδειγμένη ικανότητα στην Αγγλική γλώσσα πριν την αποδοχή των υποψηφίων στο πρόγραμμα, στην περίπτωση που η Αγγλική δεν αποτελεί την πρώτη γλώσσα.
 • Το Βρετανικό Συμβούλιο μπορεί να προσφέρει συμβουλές σχετικά με τις προϋποθέσεις των μαθημάτων, τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα και πού μπορεί κανείς να εκπαιδευτεί ώστε να φέρει τα Αγγλικά του στο κατάλληλο επίπεδο.
 • Μερικά ιδρύματα προσφέρουν μαθήματα της Αγγλικής γλώσσας για τους ξένους φοιτητές, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν πριν ή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το κόστος για τα παραπάνω πιθανόν να μη συμπεριλαμβάνεται στα δίδακτρα των σπουδών τους.

Χρηματοδότηση

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα των σπουδών και να είναι σε θέση να πληρώνουν και τα έξοδα διαβίωσής τους και της οικογένειάς τους (σε περίπτωση που έρθουν μαζί) χωρίς να βασίζονται στην πρόνοια ή εργασία στο Η.Β.
 • Είναι απαραίτητο να έχουν αρκετά χρήματα για τα έξοδα διαβίωσης και για τα δίδακτρα μέχρι το τέλος τους προγράμματος πριν φύγουν από το Η.Β.
 • Δε θα πρέπει να υποτιμάται το ποσό των χρημάτων που χρειάζονται. Από τη στιγμή που βρίσκονται στο Η.Β., θα είναι υπερβολικά δύσκολο να αποκτήσουν επιπλέον χρήματα, και οι περιορισμοί λόγω μετανάστευσης σημαίνουν ότι θα είναι σχεδόν βέβαιο ότι δε θα μπορέσουν να εργαστούν στο Η.Β.
 • Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα της στέγασης, σίτισης κλπ. Το 1997/1998 οι φοιτητές που έμεναν για εννέα μήνες (την καθορισμένη προπτυχιακή περίοδο) χρειάστηκαν κατά μέσο STG 5.150 - 7.450 λίρες για να καλύψουν τα γενικά τους έξοδα.

Επιδόματα και υποτροφίες

 • Οι ξένοι φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση για ορισμένες υποτροφίες που δίνονται από φορείς του ΗΒ.
 • Αυτές οι υποτροφίες πραγματοποιούνται μέσω πρακτορείων στην πατρίδα του φοιτητή. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να πάρει κανείς από το σχετικό Υπουργείο ή Γραφείο Εκπαίδευσης, το Βρετανικό Συμβούλιο ή στη Βρετανική Πρεσβεία.

Άδεια διαμονής (Βίζα)

 • Ορισμένοι ξένοι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν visa πριν έρθουν στο ΗΒ.
 • Αιτήσεις διατίθενται στη Βρετανική Πρεσβεία ή στην Ανώτατη Επιτροπή σε κάθε χώρα.
 • Φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση δε χρειάζονται βίζα και επιτρέπεται να εργαστούν στη Βρετανία.
 • Οι φοιτητές από άλλες χώρες μπορούν να φοιτήσουν στη Βρετανία χωρίς visa αλλά δεν επιτρέπεται να εργαστούν χωρίς άδεια. Στη Βρετανική Πρεσβεία ή στην Ανώτατη Επιτροπή δίνονται πληροφορίες σχετικά με το αν χρειάζεται κάποιος να αποκτήσει βίζα ή όχι.
 • Καθώς οι κανόνες μετανάστευσης υπόκεινται σε αλλαγές, συνιστάται να επιβεβαιώνεται από τους ενδιαφερόμενους εάν πληρούν τις προϋποθέσεις πριν ξεκινήσουν στο Η.Β. Σε οποιαδήποτε περίπτωση , θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφα που μπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής.

Ειδικές Ευκολίες

 • Τα περισσότερα ιδρύματα μπορούν να κανονίσουν για τους φοιτητές διδασκαλία για την προετοιμασία τους στην Αγγλική γλώσσα. Τα μαθήματα αυτά είναι διαθέσιμα εάν οι φοιτητές χρειάζονται να βελτιώσουν άλλες ικανότητες που είναι απαραίτητες για να επωφεληθούν το περισσότερο δυνατό από τις σπουδές τους.
 • Σχεδόν όλα τα ιδρύματα έχουν κάποιον υπεύθυνο για την κοινωνική πρόνοια των ξένων σπουδαστών.
 • Το προσωπικό της υπηρεσίας πρόνοιας είναι σε θέση να βοηθήσει τους φοιτητές για θέματα όπως το οικονομικό και η στέγαση, ακόμα και πριν την άφιξή τους στη Βρετανία. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση που κάποιος είναι παντρεμένος και θέλει να φέρει και την οικογένειά του.
 • Η κατάλληλη στέγαση του φοιτητή με οικογένεια είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, και συνιστάται να έχει διευθετηθεί το θέμα αυτό πριν φτάσει στη χώρα. Πολλά ιδρύματα είναι σε θέση να βρουν στέγη για τους φοιτητές μέσα στις εγκαταστάσεις των ιδρυμάτων για το πρώτο έτος τουλάχιστον, αλλά δε διαθέτουν πάντα κατάλληλο χώρο για οικογένεια.
 • Οι ξένοι φοιτητές που εγγράφονται σε μαθήματα διάρκειας περισσοτέρων από έξι μήνες δικαιούνται δωρεάν περίθαλψη από τη Βρετανική Εθνική Υπηρεσία Υγείας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για εχέμυθη προσωπική συμβουλευτική, εάν υπάρχουν άλλα προβλήματα προς συζήτηση.

Γαλλία

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία αποτελούν τον τρίτο κύκλο σπουδών.

Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά μεταπτυχιακά για όλες τις επιστήμες εκτός της Ιατρικής. Η δεύτερη κατηγορία αφορά μεταπτυχιακά για τις Ιατρικές σπουδές. Έτσι έχουμε:

Α΄κατηγορία.
Νομικές επιστήμες, Οικονομία και Διοίκηση, Φιλολογία και Τέχνες, Κοινωνικές και Ανθρωπιστηκές επιστήμες, Θετικές Επιστήμες.

DESS: Diplome d'Etudes Superieures Specialisees:

(Δίπλωμα Ανωτάτων Εξειδικευμένων Σπουδών)
Εξειδικευμένη εκπαίδευση με άμεσο επαγγελματικό χαρακτήρα

Πρόσβαση: Maitrise ή ισοδύναμο δίπλωμα + επιλογή κατόπιν εξέτασης φακέλου και/ή συνέντευξης
Διάρκεια: 1 χρόνο
Πορεία των σπουδών: ανατοκίσιμες διδακτικές μονάδες στα πλαίσια συστήματος συνεχούς ελέγχου και/ή εξετάσεις, πρακτική εξάσκηση σε επιχείρηση, σύνταξη και υποστήριξη διπλωματικής εργασίας έρευνας.

DRT: Diplome de Recherche Technologique: (Δίπλωμα Τεχνολογικής Έρευνας)

Προκύπτει από συμφωνία μεταξύ πανεπιστημίου και επιχείρησης.

Στο DRT έχουν πρόσβαση οι διπλωματούχοι μηχανικοί των IUP (βλ. κεφ. Ινστιτούτα παρακάτω) και οι φοιτητές των σχολών μηχανικών στο έτος του πτυχίου, κατόπιν εξέτασης φακέλου και συνέντευξης με τον υπεύθυνο των σπουδών.
Διάρκεια: 2 έως 3 χρόνια
Τομείς σπουδών:Τομείς της πληροφορικής, των Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών, Μηχανική των Υλικών, Σχεδιασμός και Κατασκευή Μηχανών και Μηχανημάτων και Περιβάλλον, Χωροταξία και Τοπική Ανάπτυξη (Grenoble I), Μηχανική της Υγείας (Montpellier I)
Πορεία των σπουδών:θεωρητική εκπαίδευση (3 έως 6 μήνες) που συμπεριλαμβάνει διαχείριση έργων, οικονομική διαχείριση, οικονομία της επιχείρησης, μάρκετινγκ, εξειδικευμένα μαθήματα ανάλογα με τον επιλεχθέντα τομέα και ορισμένης διάρκειας (18 μήνες) πρακτική εξάσκηση σε επιχείρηση, στη λήξη της οποίας συντάσσεται και υποστηρίζεται διπλωματική εργασία με θέμα ένα συγκεκριμένο βιομηχανικό έργο.

DEA: Diplome d'Etudes Approfondies: (Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών)

Εισαγωγή στην έρευνα, προϋπόθεση για την πρόσβαση στο Doctorat.

Πρόσβαση: Maitrise, πτυχίο μηχανικού + παρουσίαση φακέλου και/ή συνέντευξη
Διάρκεια: 1 έως 2 χρόνια
Πορεία των σπουδών : Σύνταξη και υποστήριξη διπλωματικής εργασίας.


DOCTORAT

Πρόσβαση: DEA (με μνεία)
Διάρκεια: 3 έως 5 χρόνια
Πορεία των σπουδών : ερευνητικές εργασίες που καταλήγουν στη σύνταξη και υποστήριξη διδακτορικής διατριβής.

Β' κατηγορία
Μεταπτυχιακά Ιατρικών Σπουδών:

Κρατικό Πτυχίο Γενικού Παθολόγου (2 χρόνια), προσβάσιμο χωρίς διαγωνισμό (residanat). Απαιτείται όμως η επιτυχής ολοκλήρωση θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης με υπηρεσία στα νοσοκομεία, άσκηση σε ιατρεία επαγγελματιών και σύνταξη και υποστήριξη διατριβής.

DES: Diplome d'Etudes Specialisees (Δίπλωμα εξειδικευμένων σπουδών) (4 έως 5 χρόνια)

Πρόσβαση, μέσω του διαγωνισμού του internet, ο οποίος διοργανώνεται κάθε χρόνο σε 6 κλάδους της ιατρικής: ιατρικές ειδικότητες, χειρουργικές ειδικότητες, ιατρική βιολογία, ψυχιατρική, ιατρική της εργασίας, δημόσια υγεία. Οι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποδεδειγμένη τριετή επαγγελματική άσκηση, μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό του DES.

DESC: Diplome d'Etudes Specialisees Complementaires (Δίπλωμα συμπληρωματικών εξειδικευμένων σπουδών) (2 χρόνια)

Εγγραφές

Πρέπει:

 • να είναι κάτοχοι maitrise ή ισοδύναμου διπλώματος
 • να έχουν συμπληρώσει φάκελο που θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία οι υποψήφιοι εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να κάνουν τις συγκεκριμένες σπουδές. Στη συνέχεια, ακολουθεί συνέντευξη ή εξέταση γνώσης της γλώσσας.

"Το "Πτυχίο" αναγνωρίζεται ως maitrise ή DEA, ανάλογα με τα Πανεπιστήμια.


ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ

Παραλαβή προκαταρκτικής αίτησης εισαγωγής από τις Μορφωτικές Υπηρεσίες της Γαλλικής Πρεσβείας / Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Κέντρο Descartes) ή Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

! Προσοχή: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση σε δύο Πανεπιστήμια, εκ των οποίων το ένα θα πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται στην επαρχία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγωγή σε πανεπιστήμιο της επαρχίας είναι συχνά πιο εύκολη λόγω του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων και ότι οι ενέργειες διοικητικής φύσεως είναι απλούστερες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ

 • φωτοτυπία και μετάφραση, επικυρωμένες από γαλλική αρμόδια υπηρεσία, του τίτλου (δίπλωμα, πανεπιστημιακός βαθμός ή πιστοποιητικό), βάσει του οποίου επιτρέπεται η εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην χώρα όπου αποκτήθηκε ο τίτλος, καθώς και στον τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει οι φοιτητές στη Γαλλία (1). Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν κατέχουν τους εν λόγω τίτλους όταν υποβάλλουν την αίτησή τους, πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία των δύο προηγούμενων σχολικών ετών και του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους.
 • ληξιαρχική πράξη γεννήσεως με την επικυρωμένη Γαλλική της μετάφραση
 • 5 διεθνή απαντητικά δελτάρια
 • 2 φακέλους με τη διεύθυνση του υποψήφιου, όπου θα λάβει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή του.

Η προσκόμιση του πρωτοτύπου είναι υποχρεωτική για την οριστική εγγραφή στη Γαλλία.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

- Μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου και 15 Ιανουαρίου:
παραλαβή της προκαταρκτικής αίτησης εγγραφής από το Κέντρο Descartes στην Αθήνα ή το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (ή δι' αλληλογραφίας στα γαλλικά).

- Πριν τις 31 Ιανουαρίου:
κατάθεση, στην υπηρεσία απ' όπου έγινε η παραλαβή, της συμπληρωμένης αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με τους τίτλους.

- Στα μέσα Φεβρουαρίου:
παραλαβή της πρόσκλησης στο τεστ κατανόησης της Γαλλικής γλώσσας για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια (για όσους δεν είναι κάτοχοι του DALF).

- Πριν τις 15 Μαρτίου:
αποστολή, από το Μορφωτικό Τμήμα της Γαλλικής Πρεσβείας, του φακέλου με την αίτηση εισαγωγής στο πρώτο πανεπιστήμιο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος.

- Πριν τις 15 Απριλίου:
απάντηση του πρώτου πανεπιστημίου, στην οποία αναφέρεται η σχετική βαθμολογία.
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το ίδιο το πανεπιστήμιο θα μεταβιβάσει τον φάκελο στο δεύτερο πανεπιστήμιο.

- Πριν τις 15 Μάιου:
απάντηση του δεύτερου πανεπιστημίου, στην οποία αναφέρεται η σχετική βαθμολογία.

- Από τον Ιούνιο και πριν τις 31 Ιουλίου:
σε περίπτωση θετικής απάντησης, επιβεβαίωση του υποψηφίου, το ταχύτερο δυνατόν, με επιστολή προς το πανεπιστήμιο υποδοχής για την διοικητική εγγραφή.

- Πριν τις 10 Ιουλίου:
σε περίπτωση απόρριψης και από τα δύο Πανεπιστήμια, αίτηση προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας, DRIC B1 DAIES - 61/65 rue Dutot - 75732 PARIS Cedex 15, για επανεξέταση του φακέλου, εάν το επιτρέπει η βαθμολογία του τεστ γλώσσας.

- Πριν τις 15 Σεπτεμβρίου:
απάντηση του Υπουργείου σχετικά με την αίτηση επανεξέτασηςΧρήσιμα Links για περισσότερες πληροφορίες:

Εκπαίδευση στο εξωτερικό

Γενική αναζήτηση Μεταπτυχιακών εξωτερικών και κυρίων Η.Π.Α.
Βάση Δεδομένων Μεταπτυχιάκων για την Ευρώπη
Εκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία
Κεντρική Οργάνωση Γραφείων Διασύνδεσης Μ. Βρετανίας
Πληροφορίες για Βρετανικά Πανεπιστήμια.
Πληροφορίες για Βρετανικά Πανεπιστήμια.

Εκπαίδευση στη Γαλλία

Η Γαλλική ιστοσελίδα του σπουδαστή
Η βάση δεδομένων με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Γαλλικών Πανεπιστημίων

Εκπαίδευση στη Γερμανία

Γερμανική υπηρεσία ακαδημαϊκών ανταλλαγών (DAAD)
Οδηγός Σπουδών και Πανεπιστημίων της Γερμανίας

Εκπαίδευση στην Ολλανδία

Σπουδές στην Ολλανδία

Εκπαίδευση στην Ιταλία

Σπουδές στην Ιταλία

Εκπαίδευση στη Σουηδία

Σπουδές στη Σουηδία

Εκπαίδευση στις Η.Π.Α.

Πληροφορίες για τα Πανεπiστήμια των Η.Π.Α.
Βάση Δεδομένων Μεταπτυχιακών στις Η.Π.Α.

Εκπαίδευση στον Καναδά

Ένωση Πανεπιστημίων και Κολλεγιών του Καναδά
Δίκτυο Καναδικών Μεταδευτεροβάθμιων Εκπαιδευτικών Κέντρων
Για την εκπαίδευση στον Καναδά


Από τη σελίδα http://career.teilam.gr/ypotrofies/metaptixiakes-foreign.html


Συμμετέχετε στην ανοιχτή συζήτηση με απορίες κι εμπειρίες!

Μπορείτε να συζητήσετε περισσότερα σχετικά θέματα και στο Forum, στο θέμα για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό: http://my.aegean.gr/web/ftopict-891.html!

Αποστολή άρθρου από μέλος ForzaInter.

Το άρθρο αυτό προέρχεται από: MY.aegean.gr Community http://my.aegean.gr/web/ e-Περιοδικό Publisher: MyAegean (ISSN: 2459-2692)

My.Aegean.gr, άρθρο «Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό - Οδηγός», http://my.aegean.gr/web/article2724.html από μέλος ForzaInter [ανακτήθηκε: 2023-10-04 08:30:26]