Λίστα Σελίδων

Λίστα Διαθέσιμων περιεχόμενων σε MY.aegean.gr Community:Διαθέσιμες Κατηγορίες Περιεχόμενων


Γενικές πληροφορίες για την προσπάθεια του MYaegean και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Εδώ παρατίθεται περιεχόμενο που δεν εμπίπτει στις Θεματικές Κατηγορίες Αρθρων, και περιστασιακά εμπλουτίζεται.
Χώρος όπου γίνεται αναφορά σε μη κερδοσκοπικά Σωματεία και Συλλόγους, Οργανώσεις και άλλους φορείς με τους οποίους έχει συνεργαστεί ή συνεργάζεται η δραστηριότητα myAegean, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση δράσεων πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας.
Here there is content and description about "myAegean", the student initiative of the University of the Aegean, Greece. Feel free to browse the pages and read about our idea, our philosophy and vision!


Μη Κατηγοριοποιημένα Περιεχόμενα