Θέματα μετεγγραφών

   
   

 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Θεσμικό-Νομικό Πλαίσιο

 
Συγγραφέας Θέματα μετεγγραφών
 
       
Τρι, 17 Αύγ 2010 2:54 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


slide
Γκουρού
Γκουρού


Nov 04, 2008
772


Το ζήτημα είναι λίγο μπερδεμένο γιατί κάποιες αλλαγές θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο για τη δια βίου μάθηση. Παραθέτω πρώτα μερικές πληροφορίες για αυτό:

Σχέδιο Νόμου «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Άλλες Διατάξεις»
(.zip που περιλαμβάνει την παρουσίαση, δηλώσεις και επεξηγηματικό κείμενο)

10 ερωτήσεις-απαντήσεις / Έκθεση δημόσιας διαβούλευσης

Aνακοίνωση στο open.gov


___________


Τα παραπάνω είναι ενδιαφέροντα αλλά άσχετα με το κυρίως θέμα.

Εγκύκλιος μετεγγραφών 2009-2010

Η ισχύουσα εγκύκλιος, όπου αναφέρονται όλες οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη νομοθεσία από το 2004 και μετά. Μία τροποποίηση έγινε αργότερα, χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση για τους περισσότερους ενδιαφερόμενους.

Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού

Η βάση είναι ο νόμος 3282/2004.
Με λίγο ψάξιμο βρίσκονται και οι άλλες διατάξεις που αναφέρονται στην εγκύκλιο (από το Εθνικό Τυπογραφείο ή σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές σελίδες, για παράδειγμα νόμος 3404/2005).


Το πιο σημαντικό όμως είναι οι αλλαγές που προωθεί το ΥΠΕΠΘ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος:

esos.gr έγραψε:
1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α) προστίθεται η παράγραφος 1Α ως εξής:

«1Α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010‐2011 οι κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές που προβλέπονται
στην προηγούμενη παράγραφο διενεργούνται στα τμήματα υποδοχής των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης ως εξής:

Τα αντίστοιχα Τμήματα των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και του
νομού Θεσσαλονίκης ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α) ως Πανεπιστήμια του Λεκανοπεδίου Αττικής νοούνται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,
β) ως Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής νοούνται το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και το
Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας,
γ) ως Πανεπιστήμια του νομού Θεσσαλονίκης νοούνται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και
δ) ως Τ.Ε.Ι. του νομού Θεσσαλονίκης νοείται το ομώνυμο Τ.Ε.Ι.

Ο αριθμός των αιτούμενων μετεγγραφή φοιτητών και σπουδαστών στα τμήματα των
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. των ανωτέρω ομάδων κατανέμεται στα αντίστοιχα Τμήματα κάθε ομάδας κατ’ αναλογία προς τον αριθμό εισακτέων των Τμημάτων αυτών.
Εφόσον για συγκεκριμένο Τμήμα έχει υποβληθεί αριθμός αιτήσεων μεγαλύτερος από τον αριθμό που έχει κατανεμηθεί στο Τμήμα αυτό κατά το προηγούμενο εδάφιο, η μετεγγραφή των φοιτητών και σπουδαστών πραγματοποιείται στα Τμήματα αυτά με κριτήριο τον συνολικό αριθμό των μορίων που συγκέντρωσε κάθε ενδιαφερόμενος στις πανελλαδικές εξετάσεις.»


2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν επίσης από το ακαδημαϊκό έτος
2010‐2011 τα τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στις περιπτώσεις αυτές δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. Το δικαίωμα αυτό διατηρούν και όσοι βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους και εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης σε όλα τα υποχρεωτικά και με επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του ατομικού προγράμματος σπουδών του υποψήφιου για μετεγγραφή φοιτητή ή σπουδαστή.

β) Οι μετεγγραφές της προηγούμενης περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν συνολικά σε ποσοστό το 14% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται σε 4% για τις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους και σε 10% για τις μετεγγραφές όσων βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών τους.
Ειδικώς, για τα τμήματα υποδοχής των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. του λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, οι μετεγγραφές της προηγούμενης περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 9% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται σε 4% για τις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται στο
πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους και σε 5% για τις μετεγγραφές όσων βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους.
Αν το σύνολο των αιτήσεων που έχει υποβληθεί για ορισμένο Τμήμα υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών με τον μικρότερο μέσο όρο του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος.
Σε περίπτωση ίσου μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, λαμβάνεται υπόψη, προκειμένου για μετεγγραφή φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους, ο συνολικός αριθμός των μορίων που συγκέντρωσαν οι αιτούντες στις πανελλαδικές εξετάσεις και, προκειμένου για μετεγγραφή φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο, η συνολική βαθμολογία τους στο τμήμα προέλευσης στα δύο πρώτα εξάμηνα. Αν και ο συνολικός αριθμός των μορίων ή η συνολική βαθμολογία ταυτίζονται, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η μετεγγραφή των ισοβαθμούντων καθ’ υπέρβαση του αριθμού που αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά.»


3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν.3282/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Επιτρέπονται μετεγγραφές φοιτητών ή σπουδαστών με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε
τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στις περιπτώσεις αυτές, δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν οι φοιτητές ή σπουδαστές που βρίσκονται στο πρώτο, στο τρίτο ή στο πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους.

Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων, επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό η μετεγγραφή και των δύο αδελφών σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. που βρίσκονται εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης. Ειδικώς, για τις μετεγγραφές σε τμήματα των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης το ποσοστό των μετεγγραφομένων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος υποδοχής. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται σε 2%, 1% και 1% για τις μετεγγραφές φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο, στο τρίτο και στο πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους, αντίστοιχα.
Αν το σύνολο των αιτήσεων που έχει υποβληθεί για ορισμένο Τμήμα υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στα ποσοστά αυτά, λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος οικογενειακού εισοδήματος και, σε περίπτωση ίσου μέσου όρου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, προκειμένου για μετεγγραφή φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών τους, ο συνολικός αριθμός των μορίων που συγκέντρωσαν οι αιτούντες στις πανελλαδικές εξετάσεις και, προκειμένου για μετεγγραφή φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο τρίτο ή πέμπτο εξάμηνο, η συνολική βαθμολογία τους στο τμήμα προέλευσης στα δύο πρώτα εξάμηνα.
Αν και ο συνολικός αριθμός των μορίων ή η συνολική βαθμολογία ταυτίζονται, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η μετεγγραφή των ισοβαθμούντων καθ’ υπέρβαση του αριθμού που αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά.


4. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.3282/2004, η φράση «τα τέκνα των οποίων ένας τουλάχιστον γονέας» αντικαθίσταται ως εξής: «φοιτητές ή σπουδαστές οι οποίοι είναι τέκνα γονέα ή σύζυγοι ή γονείς τέκνου που».


5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του ν.3282/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. α) Η αίτηση μετεγγραφής υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή ή σπουδαστή ηλεκτρονικά, μετά την εγγραφή του στο Τμήμα προέλευσης, σε ειδικά ανεπτυγμένο για τις μετεγγραφές πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υπουργική απόφαση της περίπτωσης δ΄.
Η αίτηση αυτή επέχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης (Ν. 1599/1986, ΦΕΚ 70 Α’) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Εντός επτά ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται για το αποτέλεσμα της αίτησής τους μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου.
β) Οι φοιτητές και σπουδαστές των οποίων οι αιτήσεις έχουν γίνει δεκτές υποβάλλουν ακολούθως στο Τμήμα υποδοχής τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για την απόδειξη των προϋποθέσεων μετεγγραφής, τα οποία ορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης δ΄, με βάση τη δήλωση που έχουν κάνει στο πληροφοριακό σύστημα, καθώς και το ηλεκτρονικό έγγραφο που τους έχει αποσταλεί.
γ) Σε περίπτωση υποβολής ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών ή αναληθούς υπεύθυνης δήλωσης, η μετεγγραφή ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και ο φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος υποδοχής. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων οι οποίες, εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα, αποκλείουν την επανεγγραφή του υπεύθυνου φοιτητή ή σπουδαστή στο τμήμα προέλευσης. Στο όργανο αυτό μετέχει ένας τουλάχιστον δικαστικός λειτουργός.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες η υποβολή της αίτησης δε γίνεται ηλεκτρονικά, η διαδικασία της μη ηλεκτρονικής αίτησης, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, οι προθεσμίες που αφορούν στην υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των δικαιολογητικών, την εξέταση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»


6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ποσοστά μετεγγραφής των σπουδαστών κατά σύστημα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά κάθε κατηγορίας μετεγγραφών στα Τ.Ε.Ι. του παρόντος άρθρου ισχύουν και επί των θέσεων εισακτέων κατά σύστημα εισαγωγής με κατώτατο όριο μία τουλάχιστον θέση μετεγγραφής.»

7. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004, όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις «και των αποφοίτων Τ.Ε.Ε. που εισήχθησαν σε Τ.Ε.Ι.».

8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος, υπέρβαση του ποσοστού των μετεγγραφών δεν επιτρέπεται σε καμία απολύτως περίπτωση.»

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1Α, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, δικαίωμα μετεγγραφής υφίσταται μόνο για ένα από τα τμήματα κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου, που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας του ή του προσώπου (γονέα, αδελφού, συζύγου ή τέκνου) σε σχέση με το οποίο στοιχειοθετείται το δικαίωμα μετεγγραφής, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, και είναι αντίστοιχο με το Τμήμα προέλευσης.»

10. Καταργούνται:
α) η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004,
β) η περίπτωση β΄της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004
και γ) τα τρία πρώτα εδάφια της περίπτωσης α’ της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004.

____

πηγή / σχετικό άρθρο


     
 
       
Κυρ, 31 Οκτ 2010 9:20 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


slide
Γκουρού
Γκουρού


Nov 04, 2008
772


• Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Μετεγγραφών

Εγκύκλιος Μετεγγραφών 2010-2011

Δελτίο Τύπου έγραψε:
Έληξε χθες, 20/10/2010, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές.

Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που λειτούργησε η ηλεκτρονική υπηρεσία διεκπεραίωσης μετεγγραφών φοιτητών, που παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας στις 20/09/2010, με στόχο να διευκολυνθούν οι φοιτητές -οι οποίοι άμεσα μπορούν να ολοκληρώνουν τις απαραίτητες διαδικασίες- και η λειτουργία των Σχολών.

Ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών έφτασε στις 9725.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους εντός των επόμενων ημερών, μετά την επεξεργασία των στοιχείων και τον απαραίτητο έλεγχο.

Δείτε παρακάτω τον αναλυτικό αριθμό των αιτήσεων, ανά κατηγορία και ανά νομό επιλογής:

Οριστικοποιημένες Αιτήσεις: 9.725

Κατηγορίες** ---- Πλήθος αιτήσεων
Κατηγορίας 1 .......... 3.224
Κατηγορίας 2 .......... 5.007
Κατηγορίας 3 .......... 8
Κατηγορίας 4 .......... 898
Κατηγορίας 5 .......... 19
Κατηγορίας 6 .......... 496
Κατηγορίας 7 .......... 73

Νομός ------ Πλήθος Οριστικοποιημένων Αιτήσεων
Αττικής ................... 5.019
Θεσσαλονίκης ......... 2.479
Αχαϊας ...................... 933
Λαρίσης .................... 300
Ιωαννίνων ................ 171
Μαγνησίας ................ 169
Ηρακλείου ................ 151
Σερρών ...................... 86
Ρεθύμνης ................... 55
Αιτωλοακαρνανίας ...... 47
Φθιώτιδος .................. 38
Καρδίτσης .................. 30
Καστοριάς .................. 27
Κοζάνης .................... 26
Καβάλας .................... 24
Μεσσηνίας ................. 21
Γρεβενών .................. 17
Ηλείας ....................... 17
Έβρου ....................... 13
Χανίων ...................... 13
Τρικάλων ................... 11
Δράμας ...................... 10
Ξάνθης ...................... 10
Ροδόπης ...................... 9
Πρεβέζης ..................... 9
Φλωρίνης .................... 8
Άρτης .......................... 6
Λακωνίας .................... 4
Λευκάδος .................... 4
Κεφαλληνίας ............... 3
Φωκίδος ...................... 3
Χαλκιδικής .................. 3
Δωδεκανήσου .............. 2
Αρκαδίας ..................... 2
Κορινθίας .................... 2
Ευρυτανίας .................. 1
Σάμου ......................... 1
Κερκύρας .................... 1


**Επεξήγηση κατηγοριών δικαιούχων:
α) Πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολυτέκνων.Ως πολύτεκνοι θεωρούνται όσοι πληρούν μια εκ των προϋποθέσεων του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Ά 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/06 (‘Α 75).
β) Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αγάμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας.
γ) Τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄120)
δ) Ορφανοί φοιτητές ή σπουδαστές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών των ορφανών από τον έναν ή και τους δύο γονείς δε λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του αποβιώσαντος γονέα ή των αποβιωσάντων γονέων που είχαν τυχόν δηλώσει κατά την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση μετεγγραφής.
ε) Φοιτητές ή σπουδαστές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ πέτυχαν μια από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Ά 121), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 στοιχείο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Ά 210) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο Γ.1 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (Ά 120).
στ) Φοιτητές ή σπουδαστές με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων και επιθυμούν να μετεγγραφούν σε τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ευρισκόμενα εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης.
ζ) Αδέλφια που φοιτούν σε τμήματα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους και που επιθυμούν τη μετεγγραφή τους κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. με εκείνα που ενεγράφησαν, ευρισκόμενα στον ίδιο Νομό και εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης.


Αξίζει να αναφερθεί ότι, από το σύνολο των αιτήσεων, οι 8.431 αφορούν τρεις νομούς (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαϊας).

     
 
       
Τρι, 06 Νοέ 2012 4:38 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Μάλλον θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις μετεγγραφών για οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις (θα κατατεθεί νομοσχέδιο).

Nέα νομοθεσία για μετεγγραφές (από 2011 και εξής)

Ανακοίνωση λήψης κοινωνικών μέτρων για φοιτητές (ειδικές περιπτώσεις για 2012)
  Μετεγγραφές από το θερινό εξάμηνο 2012

  Δήλωση υπουργού:

  «Στο νομοσχέδιο που καταθέτουμε αυτή την εβδομάδα έχουμε δύο κοινωνικές ρυθμίσεις, αν επιτρέπετε, να τις ονομάσω έτσι.

  Η πρώτη αφορά κάποια κριτήρια τα οποία θέτουμε για μετεγγραφές, για παιδιά και οικογένειες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια κ.ο.κ., για να μπορέσουν να ανακουφιστούν οικογένειες οι οποίες έχουν παιδιά που σπουδάζουν σε δύο και τρεις πόλεις. Αυτή είναι μία κοινωνική ρύθμιση, μία ρύθμιση κοινωνικής ευαισθησίας, η οποία είναι μέσα στο νομοσχέδιο που καταθέτουμε.

  Η δεύτερη είναι συναφής με την πρώτη. Θα επαναφέρουμε την πτυχιακή εξεταστική, ούτως ώστε οι φοιτητές επί πτυχίω να μην αναμένουν αναγκαστικά την εξεταστική του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου. Αν είναι να τελειώσουν τη φοίτησή τους, να μπορούν μέσα στο Φεβρουάριο να δώσουν εξετάσεις για να μην έχουν τα έξοδα οι οικογένειές τους, να τους συντηρούν στις πόλεις που σπουδάζουν κ.λπ.

  Τα δύο αυτά μέτρα δίνουν τη δυνατότητα:

  1) Σε συγκεκριμένες κατηγορίες πρωτοετών φοιτητών αυτής της χρονιάς, με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, να μεταγραφούν το επόμενο εξάμηνο σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Ιδρύματος, προκειμένου να μειώσουν το κόστος διαβίωσής τους.

  2) Στους επί πτυχίω φοιτητές να συμμετέχουν σε έκτακτη εξεταστική περίοδο τον Φεβρουάριο του 2013, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, λίγους μήνες νωρίτερα».


     
 
       
Τετ, 16 Ιαν 2013 6:52 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Νέα εισοδηματικά κριτήρια για τις μετεγγραφές φοιτητών
  Σχέδιο Νόμου (Ψήφιση, 16.01.2013)

  O αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής και στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τμήματα.


     
 
       
Δευ, 21 Ιαν 2013 7:59 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


9 ερωτήσεις - απαντήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών
  1. Ποιοι είναι αυτοί που δικαιούνται μετεγγραφής;

  2. Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία της μετεγγραφής;
  Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί επίσημα στο site του ΥΠΑΙΘΠΑ μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

  3. Πού μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί τις ασθένειες - παθήσεις που λειτουργούν ως κριτήριο για τις μετεγγραφές;
  Η πλήρης λίστα των ασθενειών-παθήσεων που λειτουργούν ως συμπληρωματικό κριτήριο για τις μετεγγραφές θα ανακοινωθεί επίσημα στο site του ΥΠΑΙΘΠΑ μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

  4. Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των μετεγγραφών;
  Η διαδικασία των μετεγγραφών θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο Φεβρουάριο, ώστε οι μετεγγραφέντες να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο νέο τμήμα με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.

  5. Πού θα καταθέσει τα δικαιολογητικά του ο επιλεγείς για μετεγγραφή;
  Όσοι από τους επιλεγέντες είναι ήδη φοιτητές σε κάποιο Τμήμα, καλούνται να προσέλθουν στο τμήμα φοίτησης τους για να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους στο τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι και να λάβουν την βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο μεταφέρεται η θέση τους. Όσοι από τους επιλεγέντες είναι επιτυχόντες των Πανελληνίων εξετάσεων του 2011-12 αλλά δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο είχαν εισέλθει καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ για να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους και να λάβουν την βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο μεταφέρεται η θέση τους.


     
 
       
Δευ, 04 Φεβ 2013 10:52 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Ν.4115/2013 άρθ.34 §19 περί μετεγγραφών φοιτητών
  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον Ν.4115/2013 άρθ.34 §19 περί μετεγγραφών φοιτητών ότι, θα αποσταλεί διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και τις ημερομηνίες.

  Από τη γραμματεία
  Tμήμα Μαθηματικών

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013 12:43 μμ έγραψε:
Από: Samos Icsd Akadimaiki Grammateia
Αποστολή: Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013 12:43 μμ
Προς: Samos ICSD Students
Κοιν.: Grammatikoy Eirini
Θέμα: FW: Μετεγγραφές νέα ρύθμιση 2013


Μετεγγραφές - νέα ρύθμιση 2013

Σας αποστέλλουμε το Ν.4115/2013 όπου στο αρ. 34 (Θέματα Α.Ε.Ι), παρ.19,
θα ενημερωθείτε για τις μετεγγραφές.

Παραμένοντας στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σας ευχαριστώ.

Ειρήνη Γραμματικού

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
τηλ.22730-82026
φαξ: 22730-82009
mailto: (gramicsd@icsd.aegean.gr)
mailto: (rena@aegean.gr)


     
 
       
Δευ, 11 Φεβ 2013 10:08 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


panosss
Ψαρούκλα
Ψαρούκλα


Jan 07, 2013
7


Δηλαδή, δεν μπορώ να υποβάλλω αίτηση προς το παρόν; Γιατί ψάχνω διαδικτυακό τόπο που να δέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις για μετεγγραφές και δεν βρίσκω! Συν τοις άλλοις, στην ιστοσελίδα του υπουργείου δεν αναφέρουν καν το θέμα!!!!

     
 
       
Δευ, 11 Φεβ 2013 12:32 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


panosss έγραψε:
Δηλαδή, δεν μπορώ να υποβάλλω αίτηση προς το παρόν;

Όχι, θα πρέπει να βγει η επίσημη ανακοίνωση.

panosss έγραψε:
Γιατί ψάχνω διαδικτυακό τόπο που να δέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις για μετεγγραφές και δεν βρίσκω! Συν τοις άλλοις, στην ιστοσελίδα του υπουργείου δεν αναφέρουν καν το θέμα!!!!;

Πιθανότατα θα είναι κάτι σαν την παλιά σελίδα:

meteggrafes.minedu.gov.gr

Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει σύνδεσμος στη νέα σελίδα του υπουργείου.
Μπορείς επίσης να δοκιμάσεις:

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν τα θέματα που αφορούν:
  στη φοιτητική μέριμνα, τις μετεγγραφές, κατατάξεις, μετακινήσεις των φοιτητών, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγαση, σίτιση, πρακτική άσκηση, χορήγηση δανείων, χορήγηση μειωμένου εισιτηρίου, στην έγκριση εκπαιδευτικών εκδρομών και σε κάθε άλλη παροχή ή κίνητρο στους φοιτητές.

  Στοιχεία Επικοινωνίας:

  Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-3442754, 210-3443468 δίνονται απαντήσεις στους πολίτες για τα γενικά θέματα φοιτητικής μέριμνας των Πανεπιστημίων (μετεγγραφές, κατατάξεις, πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π.)

  Email: (foitmer@minedu.gov.gr)
  Γραφεία: 2005, 2009, 2011, 2013

  [...]

Το καλύτερο νομίζω είναι να παρακολουθείς τη σελίδα του υπουργείου.

     
 
       
Δευ, 11 Φεβ 2013 12:38 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


panosss
Ψαρούκλα
Ψαρούκλα


Jan 07, 2013
7


ευχαριστώ πολύ!!!!!!!!!!

     
 
       
Πεμ, 04 Απρ 2013 8:11 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2013: Υπογράφεται τη Δευτέρα η υπουργική απόφαση
  Την Δευτέρα υπογράφεται από τον υπουργό Παιδείας, η υπουργική απόφαση που θα ορίζει τις ημερομηνίες αιτήσεων των φοιτητών, καθώς και τα δικαιολογητικά.

  Το ηλεκτρονικό σύστημα που οι φοιτητές θα καταθέσουν τις αιτήσεις είναι ήδη έτοιμο να τις δεχθεί.

  Στα αιτήματα φοιτητών για επέκταση των μετεγγραφών και σε άλλες κατηγορίες ο υπουργός ήδη έχει δηλώσει: «Κάναμε ένα μεγάλο βήμα με τη θεσμοθέτηση των μετεγγραφών, θα δούμε και με τη συγχώνευση των Τμημάτων, την τελική εικόνα, και όταν έχουμε την τελική εικόνα, θα δούμε αν χρειάζεται περαιτέρω ρύθμιση. Αλλά αυτό το κοιτάζουμε με μεγάλη προσοχή».

  Οι υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας με το υπουργείο Οικονομικών, έχουν συγκροτήσει μονάδα ελέγχου των αιτήσεων των φοιτητών σχετικά με τις δηλώσεις των οικογενειακών εισοδημάτων, ώστε να εντοπίζονται αμέσως όσοι δηλώνουν ψευδή στοιχεία.


     
   
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες (ώρα Ελλάδας)


   


 
Μετάβαση στη:  
 

Σχετικές συζητήσεις - topics

Θεματική Ενότητα Πληροφορίες Δημοσιεύθηκε
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Παλιά θέματα εξεταστικής

από icsd19180
Συζήτηση: ΣΑΜΟΣ - Πανεπιστημιακά Φοιτητικά Απαντήσεις: 0

Κυρ, 29 Αύγ 2021 6:37 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Θέματα κατατακτήριων στην πολιτισμική

Συζήτηση: τμ. Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας Απαντήσεις: 0

Παρ, 08 Νοέ 2019 1:33 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Συμμετοχή σε διαγωνισμό video και Συμ...

Συζήτηση: Το στέκι της κουβέντας... Απαντήσεις: 7

Κυρ, 26 Νοέ 2017 8:30 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις ΣΥΡΟΣ: Σεμινάριο από το Κέντρο Ερευνώ...

από inertia
Συζήτηση: Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις Απαντήσεις: 0

Κυρ, 22 Μάϊ 2016 1:54 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Παλαιότερα θέματα Κατατακτήριων εξετά...

από kotsos70
Συζήτηση: τμ. Μαθηματικών Απαντήσεις: 3

Παρ, 25 Σεπ 2015 11:54 am Τελευταίο Μήνυμα


Πρόσφατες συζητήσεις - topics