Σχέδιο ΠΔ για Πτυχιούχους τμ. Περιβάλλοντος του Π. Αιγαίου

   
   

 Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 
Συγγραφέας Σχέδιο ΠΔ για Πτυχιούχους τμ. Περιβάλλοντος του Π. Αιγαίου
 
       
Παρ, 18 Φεβ 2011 2:51 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


inertia
Ανεμοδαρμένος
Ανεμοδαρμένος


Dec 14, 2003
5131


μέσω http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=4809
& http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=4817
Παράθεση:
Σχέδιο ΠΔ: Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

14 / 02 / 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Άρθρο 1

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, δύνανται να απασχολούνται, ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού τους αντικειμένου.

Άρθρο 2

1. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο καθορίζει:

α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.

β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.

Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος πτυχιούχων του παρόντος, εκδοθείσες νομίμως πριν τη δημοσίευση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος ασχολούνται επαγγελματικά σε αντικείμενα συναφή με την αναγνώριση, μελέτη και επίλυση προβλημάτων περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πλήθος τεχνικών, κοινωνικών, οικολογικών και οικονομικών παραγόντων, με στόχο την ολοκληρωμένη θεώρηση και αντιμετώπισή τους σε επίπεδο πρόληψης, θεραπείας, ελέγχου και προστασίας.

Άρθρο 3

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:

Α) Σε οργανισμούς, ινστιτούτα και κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα οποία διδάσκονται μαθήματα ή διενεργούνται εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη διαχείριση, προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Β) Στη Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα κάθε γνωστικού αντικειμένου, το οποίο υπάγεται στον ευρύτερο τομέα των Περιβαλλοντικών Επιστημών, και διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια.

Γ) Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, με αντικείμενα όπως:

1. Την παρατήρηση, παρακολούθηση, διαχείριση, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.

2. Τη μελέτη των παγκόσμιων και τοπικών περιβαλλοντικών ζητημάτων.

3. Τη διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σ’ αυτό.

4. Την οικονομική αξιολόγηση και αποτίμηση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση φυσικών πόρων και αποθεμάτων.

5. Την πρόληψη, την ανίχνευση, τον έλεγχο και την αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών ρύπανσης (χημική, φυσική, βιολογική, μικροβιακή, ενεργειακή – ηλεκτρομαγνητική, αισθητική, ακουστική κλπ.) του περιβάλλοντος.

6. Τη διενέργεια ποσοτικών και ποιοτικών ελέγχων της «ποιότητας» του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

7. Την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή και επικοινωνία και την υποστήριξη σχεδίων ευαισθητοποίησης.

8. Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή εμπειρογνώμονα, στην κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση και πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής ευθύνης, διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικής σήμανσης που αφορούν υπηρεσίες, διεργασίες και προϊόντα.

9. Την εκπόνηση ερευνών και τον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος με την εφαρμογή αναλυτικών, ποσοτικών, εργαστηριακών και στατιστικών μεθόδων.

10. Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή εμπειρογνώμονα σε θέματα ανάλυσης, στρατηγικού ή επιχειρησιακού σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραμμάτων (περιφερειακή – τοπική ανάπτυξη, ανάπτυξη της υπαίθρου, τουριστική ανάπτυξη κ.λ.π.) με στόχο την αειφορία.

11. Τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών και της ρύπανσης με στόχο τη μείωση των φθορών και τη διατήρηση των συλλογών / εκθεμάτων / αρχείων στο χρόνο σε μουσεία, συλλογές και αρχεία.

12. Τη συμμετοχή τους από τη σκοπιά της αποτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ομάδες μελέτης όσον αφορά:

• στη διαχείριση και προστασία προστατευόμενων περιοχών (περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000, Εθνικοί Δρυμοί, Υγροτόποι Ramsar κ.λ.π.) και περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος.

• στην κατάρτιση και εφαρμογή συστημάτων δεικτών μέτρησης, ελέγχου και αξιολόγησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και της αειφορίας.

• στην επεξεργασία, σύνταξη, κατάθεση και αξιολόγηση μελετών για την εκτίμηση, την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολιτικών, σχεδίων, έργων και δραστηριοτήτων.

• στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών πολιτικών και σχεδίων εθνικού, περιφερειακού, τοπικού επιπέδου ή/και τομεακού ενδιαφέροντος με έμφαση στο φυσικό περιβάλλον και στην αειφόρο διάσταση αυτών.

• στη μελέτη, το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την επίβλεψη, την αποτίμηση συστημάτων έργων και δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής προστασίας ως προς την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

• στο σχεδιασμό, τη μελέτη, τον έλεγχο και την επίβλεψη της λειτουργίας συστημάτων διαχείρισης στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων καθώς και συστημάτων ανάκτησης, ανακύκλωσης και αξιοποίησης υλικών και ενέργειας.

• στο σχεδιασμό και τον έλεγχο συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

• στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών καθώς και θεμάτων που αφορούν στην οικολογική σήμανση.

• στο σχεδιασμό και την προώθηση προγραμμάτων εναλλακτικών ήπιων μορφών τουρισμού (αγρο-τουρισμός, οικο-τουρισμός κ.λ.π.).

• στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και την εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.

• στα μητρώα επιθεωρητών περιβάλλοντος.

13. Σε υπηρεσίες και θέσεις εργασίας που καλύπτουν τα γνωστικά τους αντικείμενα, όπως:

Στο Δημόσιο τομέα:

α) σε διευθύνσεις ή σε τμήματα δημοσίων υπηρεσιών του Κράτους, των Περιφερειών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εταιριών τους (όπως οι ΔΕΥΑ ή οι Αναπτυξιακές Εταιρίες) καθώς και φορέων του Ευρύτερου Δημοσίου, που ασχολούνται με:

- την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την χωροθέτηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδύσεων,

- τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,

- τη διαχείριση αποβλήτων και ρύπων,

- τον προγραμματισμό, την διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

β) σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος, της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εκάστοτε περιβαλλοντικών όρων καθώς και σε Υπηρεσίες Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

γ) σε μουσεία, συλλογές ή αρχεία του κράτους για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών κατά τα επιβαλλόμενα πρότυπα.

Στον Ιδιωτικό τομέα:

Ως άσκηση του επαγγέλματος του Περιβαλλοντολόγου στον ιδιωτικό τομέα, νοείται η απασχόληση του στον τομέα αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου, η απασχόλησή του ως ελεύθερου επαγγελματία και η αυτοαπασχόλησή του. Οι Περιβαλλοντολόγοι δύναται να μετέχουν σε γραφεία εκπόνησης μελετών σε συνεργασία με επιστήμονες και μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων, στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων συνυπογράφοντας, μελέτες και σχέδια τόσο για δημόσια έργα όσο και για τα ιδιωτικά έργα, στους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 4

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν:

- Υλοποίηση πραγματογνωμοσυνών και γνωμοδοτήσεων, που προορίζονται για διοικητική ή δικαστική χρήση, σε θέματα περιβάλλοντος και ρύπανσης.

- Υποβολή προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο των Περιβαλλοντικών Επιστημών, και εκπόνηση των εγκεκριμένων έργων.

- Σχεδιασμό και υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης. Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με καμπάνιες, ενημερωτικές εκδόσεις, τηλεοπτικά προγράμματα, προγράμματα πολυμέσων. Υποστήριξη Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης και Σεμιναρίων Κατάρτισης.

- Τη στελέχωση, υποστήριξη και ανάπτυξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Εκπαίδευσης, καθώς και του δικτύου Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

- Δράσεις Περιβαλλοντικής Διπλωματίας / Διεθνείς Σχέσεις

2. Δύνανται να συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους, κατά νόμο υπεύθυνους επιστήμονες, για:

α) Περιβαλλοντικές Μελέτες, οι οποίες αφορούν:

- Στην Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και αξιολόγηση και στην εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πάσης φύσεως τεχνικών έργων και δραστηριοτήτων όπως ορίζονται και κατηγοριοποιούνται στη σχετική νομοθεσία.

- Στη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (διαδικασία Περιβαλλοντικού Προελέγχου και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) πολιτικών, προγραμμάτων και σχεδίων.

- Στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και τις μελέτες προστασίας, διαχείρισης, οικονομικής αποτίμησης – αξιολόγησης και ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

- Στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος και ρυπασμένων αποδεκτών και τον σχεδιασμό μέτρων για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Περιορισμό της Ρύπανσης.

β) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες, οι οποίες αφορούν:

- Την εκπόνηση μελετών για την δημιουργία και θεσμοθέτηση Γενικών, Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων.

- Την εκπόνηση μελετών που αφορούν την οργάνωση, διαχείριση και τον σχεδιασμό του χώρου, την ρύθμιση των χρήσεων γης και την αειφόρο ανάπτυξη.

- Την εκπόνηση μελετών χωροθέτησης υποδομών, έργων και δραστηριοτήτων δημοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος.

- Την εκπόνηση μελετών χωρικών επιπτώσεων (territorial impact assessment).

γ) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

δ) Μελέτη και επίβλεψη σχεδίων και έργων διαχείρισης επεξεργασίας και διάθεσης αέριων υγρών, στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, και διαμόρφωση σχεδίων για την ανακύκλωση και ανάκτηση και προστασία από τον θόρυβο.

ε) Μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας και σχεδίων πρόληψης και αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού κινδύνου.

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


     
   
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες (ώρα Ελλάδας)


   


 
Μετάβαση στη:  
 

Σχετικές συζητήσεις - topics

Θεματική Ενότητα Πληροφορίες Δημοσιεύθηκε
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Σύλλογος ΔΕΠ Π. Αιγαίου: Εκδήλωση Τιμ...

Συζήτηση: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Γενικά θέματα Απαντήσεις: 0

Κυρ, 20 Νοέ 2022 6:26 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις 17/4/2021 - (online) «Ελληνική οικογέ...

Συζήτηση: Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις Απαντήσεις: 0

Παρ, 16 Απρ 2021 2:25 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις 17-18/4/2021 - 5ος Διαγωνισμός Ρομποτ...

Συζήτηση: Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις Απαντήσεις: 0

Πεμ, 15 Απρ 2021 10:54 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις [ Σημείωση ] Ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων Πανεπιστημί...

από inertia
Συζήτηση: Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Απαντήσεις: 0

Παρ, 19 Φεβ 2021 11:59 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Ψήφισμα (9/2/2021) του ΤΜΣΠΣ σχετικά ...

Συζήτηση: τμ. Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Απαντήσεις: 0

Τετ, 10 Φεβ 2021 8:31 am Τελευταίο Μήνυμα


Πρόσφατες συζητήσεις - topics