Νομικές Πληροφορίες Δικτυακού Κόμβου


Η MY.aegean.gr Community σας εξουσιοδοτεί για να δείτε, ανακτήσετε και αλληλεπιδράσετε με τα στοιχεία, τις υπηρεσίες και τις συζητησεις του ιστότοπου αυτού. Εκτός κι αν αναφέρεται κάπου κάτι διαφορετικό, οι υπηρεσίες και οι ανακτήσεις που παρέχονται από: MY.aegean.gr Community είναι για την προσωπική και/ή εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι διατηρείτε όλες τις αναφερόμενες σε ιδιοκτησία κι άλλες πληροφορίες copyright που περιέχονται στα αρχικά-πρωτότυπα υλικά-στοιχεία.

Τα στοιχεία στο MY.aegean.gr Community είναι προστατευμένα με copyright και κάθε μη εξουσιοτημένη χρήση τους ενδέχεται να καταπατήσει τα διακαιώματα-copyrights αυτά και τα σήματα κατατεθέντα-trademarks.

Τα έγγραφα αυτά είναι για τη δική μας και την δική σας προστασία. Παρακαλούμε μη διστάσετε να τα διαβάσετε προσεκτικά και με σύνεση.more content soon available

Δείτε σχετικές πληροφορίες...