Καταστατικό ομάδας MYaegean


Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το Καταστατικό του MY και σε μορφή: PDF (Adobe Acrobat)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Φοιτητική Ομάδα MyAegean αποτελεί ανοιχτή συμμετοχική πρωτοβουλία που ξεκίνησε με έναν αρχικό πυρήνα, το 2002-2003 από φοιτητές του τμ.Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη της Σύρου κι έκτοτε μεγαλώνει και με τη συμμετοχή φοιτητών και από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Ομάδα λειτουργεί ως φοιτητική ομάδα / όμιλος που ανήκει οργανικά στο Φοιτητικό Σύλλογο τ.ΜΣΠΣ, αλλά με προσανατολισμό διατμηματικό και παν-αιγαιακό. Η αναθεωρημένη έκδοσή του κοινοποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση Φοιτητικού Συλλόγου τ.ΜΣΠΣ, την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008.

η ομάδα ανάπτυξης


Δείτε επίσης σχετικές πληροφορίες...

MY.aegean.gr Community headerLogo

Φοιτητικός Σύλλογος τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καταστατικό Λειτουργίας ομάδας MyAegean

 

Αρθρο 1 - Ίδρυση δραστηριότητας

Σύμφωνα με το καταστατικό του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δημιουργείται ομάδα με την επωνυμία «MYaegean» που ασχολείται με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία, και συντήρηση της διαδικτυακής κοινότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου MYaegean (my.aegean.gr) καθώς και παράλληλων διαδικτυακών και μη δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε φοιτητές, μέλη της Πανεπιστημιακής Kοινότητας αλλά και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο με στόχο την ενημέρωση, ψυχαγωγία, και την γενικότερη επικοινωνία μεταξύ τους.

Αρθρο 2 - Σκοποί

Σκοποί της Ομάδας MYaegean είναι:

 • Η επικοινωνία των φοιτητών και των λοιπών μελών του Πανεπιστημίου τόσο σε επίπεδο σχολών όσο και σε επίπεδο Πανεπιστημίου.
 • Οι επαφές και συνεργασίες μεταξύ των μελών του Πανεπιστημίου αλλά και άλλων ενδιαφερομένων, ούτως ώστε να μοιράζεται τεχνογνωσία, εμπειρία, σκέψεις, ιδέες και να διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες της κοινότητας. Αυτό εμπεριέχει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της Ομάδας MYaegean και άλλων φοιτητικών ομάδων, καθώς επίσης και την ανάπτυξη και τόνωση δεσμών των φοιτητικών ομάδων μεταξύ τους.
 • Να συνιστά μια δυναμική παρουσία στο χώρο του Πανεπιστημίου, η οποία διευκολύνει και υποστηρίζει μεταξύ άλλων ενέργειες και δραστηριότητες των φοιτητών και άλλων μελών του, δίνοντας παράλληλα αφορμές για κινητοποίηση και δραστηριοποίησή τους.
 • Η υποστήριξη και η παρουσία σε πολιτιστικούς θεσμούς (όπως η ετήσια πολιτιστική εβδομάδα) και η εκτενής συμμετοχή για την εξέλιξη της μορφής του MYaegean μέσα από ανοιχτές συζητήσεις και συναντήσεις.
 • Να συμβάλλει στη διάχυση της ακαδημαϊκής γνώσης και προαγωγή της επιστημονικής έρευνας προς πάσα κατεύθυνση.

Αρθρο 3 - Μέλη

Μέλη της Ομάδας

 1. Ιδρυτικά μέλη της Ομάδας MYaegean είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει και δραστηριοποιηθεί στις διάφορες ομιλίες-συζητήσεις της Ομάδας και έχουν συμβάλει στη δημιουργία και την ωρίμανση  αυτής.
 2. Μέλη της Ομάδας είναι φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στους Τομείς δραστηριότητας που αποτελούν την Ομάδα MYaegean όπως αυτοί αναφέρονται σε σχετικό Αρθρο του Καταστατικού.
 3. Νέα μέλη της Ομάδας μπορούν να γίνουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται στην Ομάδα ορίζεται σε σχετικό Αρθρο του Καταστατικού.

Σημείωση: Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες της Ομάδας και τα δημιουργήματα αυτής προορίζονται για ανοιχτή χρήση, είναι προφανής η δυνατότητα συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου. Ωστόσο δεν θεωρείται απαραίτητο ότι κάθε συμμετέχων είναι και μέλος της Ομάδας.

Αρθρο 4 - Λειτουργική Δομή

Η φιλοσοφία της οργάνωσης της Ομάδας MYaegean βασίζεται στη δυνατότητα για ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή, σε όλες τις δραστηριότητες και για όλα τα μέλη. Καθώς η κοινωνία εξελίσσεται, η τεχνολογία διευρύνεται και η κοινότητα μεταβάλλεται, οι ανάγκες που θα προκύπτουν χρειάζονται ευέλικτη δομή. Γι' αυτό η κοινότητα ορίζει κάποιες βασικές Λειτουργικές Διαδικασίες και η λειτουργική δομή διαμορφώνεται έτσι ώστε να τις ικανοποιεί βέλτιστα. Τα κοινά χαρακτηριστικά για όλες τις ομάδες που δημιουργούνται είναι:

 • Οι τομείς δεν διοικούν και δεν κατευθύνουν την κοινότητα αλλά την εξυπηρετούν.
 • Οι τομείς έχουν δυναμικό χαρακτήρα. Κάθε βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ένα μέλος της κοινότητας, έστω περιστασιακή, είναι ευπρόσδεκτη. Για το σκοπό αυτό σε συγκεκριμένες σελίδες του ιστοχώρου του Myaegean, που αναφέρονται στον τομέα ευθύνης των ομάδων θα υπάρχει σαφής και ενήμερη διαδικασία για ανοικτή συμμετοχή.

Ο κάθε Τομέας διαθέτει έναν δικό του κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας. Ο κανονισμός αυτός αναφέρεται στον καταμερισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων. Ο κάθε Τομέας διαθέτει άτομα επιφορτισμένα με την διασφάλιση της τήρησης τόσο του εσωτερικού κανονισμού του Τομέα όσο και του Καταστατικού της Ομάδας.
Ακολουθούν οι Τομείς δραστηριότητας, οι βασικές λειτουργικές διαδικασίες καθώς και η αρχική λειτουργική δομή τους.

Κεντρική Επιτροπή:

Προκειμένου να υπάρξει συντονισμός της λειτουργίας της Ομάδας ορισμένα μέλη αναλαμβάνουν υποχρεώσεις διαχείρισης. Η Κεντρική Επιτροπή θα αναφέρεται στο εξής ως Κ.Ε. για λόγους συντομίας. Η Κ.Ε. που αρχικώς δημιουργείται:

 • Αποτελείται από 3-9 μέλη (πάντα με μονό αριθμό μελών)
 • Αρχικά ταυτίζεται με την Ιδρυτική Ομάδα.
 • Συντονίζει τη λειτουργία της Ομάδας Myaegean.
 • Έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση των χώρων και του εξοπλισμού δραστηριοτήτων και λειτουργιών.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει προτάσεις για διάφορες δραστηριότητες της κοινότητας τις οποίες και προωθεί προς συζήτηση στα μέλη. Για το σκοπό αυτό διατηρεί σε συγκεκριμένο ιστοχώρο διαρκείς συζητήσεις /forums με αντικείμενο την εξέλιξη της κοινότητας.
 • Εκπροσωπεί την κοινότητα απέναντι στο νόμο, προς τη Διοίκηση του Π.Α. και προς τα Διοικητικά Συμβούλια Συλλογικών φορέων αυτού.
 • Διατηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται.
 • Επιμελείται τη σύνταξη και τήρηση εσωτερικών κανονισμών για τη λειτουργία των επιμέρους ομάδων και ενεργειών για την Ομάδα MYaegean.
 • Διαχειρίζεται τα οικονομικά της Ομάδας. Καταγράφει επιπλέον ανάγκες και παρακολουθεί το πιθανό κόστος οποιασδήποτε δραστηριότητας και ενέργειας της Ομάδας MYaegean. Για λόγους διαφάνειας διατηρεί σε συγκεκριμένο σημείο του ιστοχώρου του MyAegean όλα τα οικονομικά στοιχεία της κοινότητας με τακτική ενημέρωση.
 • Μέλος της Κ.Ε. μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε δηλώσει επιθυμία και μετά από:
  1. την ενημέρωσή του σχετικά με τις λειτουργίες, ευθύνες και αρμοδιότητες της Κ.Ε. αλλά και της υπόλοιπης Ομάδας Myaegean
  2. τη δοκιμαστική συμμετοχή του για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών στις δραστηριότητες της Κ.Ε. έχοντας την δυνατότητα ελεύθερης κατάθεσης απόψεων και προτάσεων αλλά όχι δικαίωμα ψήφου
  3. μετά από ψηφοφορία της Κ.Ε. και με συμφωνία από τα  2/3 των μελών της για την δυνατότητα του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Κ.Ε.

Τομέας Προώθησης:

Η Ομάδα MyAegean δεν είναι ένα κλειστό σύστημα και γι' αυτό το λόγο θα είναι απαραίτητη συχνά η επικοινωνία της με τρίτους στα πλαίσια διεύρυνσης, συνεργασιών και ενσωμάτωσης νέων δραστηριοτήτων. Ο Τομέας Προώθησης που αρχικώς δημιουργείται:

 • Αναλαμβάνει την προβολή, την επικοινωνιακή υποστήριξη, τη διαφήμιση και την με κάθε θεμιτό μέσο διάδοση της ιδέας της Ομάδας MYaegean, αλλά και την καταγραφή των εντυπώσεων, απόψεων και προβληματισμών για την προσπάθεια και το έργο της Ομάδας από τους χρήστες και το ευρύ κοινό. Μέσα από αυτές τις ενέργειες τίθεται σε εφαρμογή μια δυναμική αμφίδρομη διαδικασία ενημέρωσης για την πορεία της Ομάδας και όλες τις σχετικές με αυτήν δραστηριότητες.
 • Συνεργάζεται με φορείς ή πρόσωπα εκτός της κοινότητας και εκπροσωπεί προς αυτούς την κοινότητα. Ταυτόχρονα όμως δίνει τη δυνατότητα και το υλικό σε όλα τα μέλη της κοινότητας να την εκπροσωπούν. Γι' αυτό το λόγο σε συγκεκριμένο σημείο του ιστοχώρου του MyAegean φιλοξενείται πάντα ενημερωμένο υλικό προώθησης.
 • Ο Τομέας Προώθησης δεν καταλήγει σε συμφωνίες με τρίτους αυτοβούλως και πρέπει να ενημερώνει την υπόλοιπη Ομάδα για το σκοπό αυτό. Έτσι, σε συγκεκριμένο σημείο του ιστοχώρου υπάρχει η δυνατότητα να αναφέρονται οι τρέχουσες δραστηριότητες αυτής.

Τομέας Αρθρογραφίας / Σύνταξης:

Η Ομάδα MyAegean θεωρεί καθήκον της την ενημέρωση τόσο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου όσο και άλλων ενδιαφερόμενων. Ο Τομέας Αρθρογραφίας /Σύνταξης που αρχικώς δημιουργείται:

 • Πραγματοποιεί κινήσεις δημοσιογραφικής φύσεως. Σε αυτό εντάσσονται συλλογή δημοσιογραφικού υλικού, σύνταξη άρθρων κ.α.
 • Διορθώνει και επιμελείται των άρθρων πριν δημοσιευθούν.
 • Αναρτά / Δημοσιεύει τα άρθρα στα εκάστοτε μέσα.

Τομέας Ψυχαγωγίας / Διασκέδασης:

Η Ομάδα MyAegean θεωρεί καθήκον της την ψυχαγωγία, τόσο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου όσο και άλλων ενδιαφερόμενων. Ο Τομέας Ψυχαγωγίας/ Διασκέδασης που αρχικώς δημιουργείται:

 • Διενεργεί έρευνα και καταθέτει προτάσεις για την εισαγωγή νέων παιχνιδιών στα εκάστοτε μέσα.
 • Επιμελείται των αντίστοιχων παιχνιδιών στα εκάστοτε μέσα.

Τομέας Σχεδιασμού, Ανάπτυξης & Λειτουργίας:

Η Ομάδα Myaegean για την ύπαρξη της, εκτός του ανθρωπίνου δυναμικού της βασίζεται πολύ και σε μέσα επικοινωνίας, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας αλλά και προώθησης της ίδιας της Ομάδας. Ο Τομέας Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Λειτουργίας που αρχικώς δημιουργείται:

 • Αναλαμβάνει τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, τη συντήρηση και τον έλεγχο των άυλων και υλικών μέσων (δικτυακοί τόποι, έντυπα μέσα και υλικό προώθησης)
 • Απαρτίζεται από άτομα που έχουν γνώση και έχουν ασχοληθεί ενεργά με σχετικά αντικείμενα όπως για παράδειγμα η σχεδίαση συστημάτων, ιστότοπων και γραφικών, ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.
 • Έχει δυναμική σύνθεση. Η βασική σύνθεση δημιουργείται αλλά και αναθεωρείται αν υπάρξει ανάγκη, μπορεί όμως με πρωτοβουλία και ευθύνη των μελών που μετέχουν στη βασική σύνθεση να εμπλουτίζεται διαρκώς με μέλη και να δέχεται βοήθεια έστω και περιστασιακή ή τμηματική από όλα τα μέλη της κοινότητας.
 • Αναπτύσσει μια διαδικασία υποστήριξης των νέων ή άπειρων χρηστών των τεχνικών μέσων.

Διαμορφώνει τους απαραίτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς και ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφυγή κακόβουλων χειρισμών των μέσων από οποιονδήποτε με διάφανο τρόπο και σε μια διαρκή διαβούλευση με όλη την Ομάδα, ώστε να μη λειτουργήσουν οι μηχανισμοί ανασταλτικά για την ελευθερία διακίνησης ιδεών. Οι κανόνες που διέπουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή και ει δυνατό τίθενται σε ψηφοφορία από τα μέλη.

Αρθρο 5 - Λειτουργικές Διαδικασίες

Η Ομάδα MyAegean έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της χρήσης εικονικών χώρων. Έτσι πολλές από τις συμβατικές δραστηριότητες όπως οι συνεδριάσεις, οι ψηφοφορίες, τα έγγραφα, οι έγγραφες αναφορές ταυτίζονται με αντίστοιχες εικονικές υλοποιήσεις.
Λήψη Αποφάσεων/ Ψηφοφορίες/ Συνεδριάσεις

 1. Τα μέλη της Ομάδας και τα μέλη του εκάστοτε Τομέα συζητούν τα διάφορα θέματα που τίθενται με χρήση ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων κάθε φορά που κρίνεται σκόπιμο. Επίσης όποτε αυτό είναι δυνατό τα μέλη συναντώνται σε φυσικό χώρο.
 2. Στις συναντήσεις σε φυσικό χώρο θα λαμβάνεται μέριμνα για την ενημέρωση των μελών που δεν παρίστανται είτε με ζωντανή μετάδοση είτε μέσω λεπτομερών πρακτικών.
 3. Η λήψη αποφάσεων γίνεται συλλογικά από τα μέλη του εκάστοτε Τομέα, με την ενημέρωση και τη σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.
 4. Όλες οι προτάσεις ανά περίπτωση θα περνούν από μια ανοικτή διαδικασία συζήτησης και οι τελικές προτάσεις θα κατατίθενται για ψηφοφορία.
 5. Οι συμμετέχοντες της εκάστοτε ψηφοφορίας έχουν δικαίωμα μιας (1) ψήφου ο καθένας.
 6. Η έναρξη κάθε ψηφοφορίας ταυτίζεται με τη στιγμή της κατάθεσης/ ανακοίνωσης των προτάσεων προς ψήφιση. Η μέγιστη διάρκεια της ορίζεται 18 ώρες από την έναρξη. Η ψηφοφορία θεωρείται ολοκληρωμένη όταν όλα τα συμβαλλόμενα μέλη έχουν καταθέσει την ψήφο τους. Αν στη ψηφοφορία δεν υπάρξει συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των δυνητικά συμμετεχόντων, θα ακολουθεί επαναληπτική ψηφοφορία μετά το πέρας τριών (3) ωρών από την πρώτη. Σε αυτή δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων και ως μέγιστη διάρκεια ορίζονται δώδεκα (12) ώρες από την έναρξή της.
 7. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ανακοινώνεται η απόφαση στα μέλη του σχετικού Τομέα και της Κ.Ε.
 8. Η Κ.Ε. μπορεί να παρέμβει της απόφασης και έπειτα από κοινές συζητήσεις να καταλήξουν σε νέα απόφαση.
 9. Μετά τη λήψη απόφασης ενημερώνονται όλα τα μέλη της Ομάδας και η απόφαση τίθεται σε ισχύ.
 10. Οι ψηφοφορίες γίνονται με αποστολή e mail σε καθορισμένο λογαριασμό που θα ελέγχεται από εφορευτική επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από τους διαχειριστές του εκάστοτε Τομέα.
 11. Οι ψηφοφορίες έχουν μυστικό χαρακτήρα και το μόνο που παραμένει ως αρχείο στην κοινότητα είναι η καταγραφή της συμμετοχής (log) και το αριθμητικό αποτέλεσμα.
 12. Όλες οι λεπτομέρειες των ψηφοφοριών που δεν αναφέρονται στο παρόν καταστατικό καθορίζονται από την Ομάδα Διαχείρισης.

Εγγραφή νέων μελών / Παραιτήσεις / Διαγραφές / Ανενεργά μέλη

 • Νέα μέλη μπορούν να γίνουν όλα τα φυσικά πρόσωπα μετά από δήλωσή τους προς τον αντίστοιχο Τομέα δραστηριότητας ο οποίος προτείνει την ένταξη. Προϋπόθεση ένταξης αποτελεί η αποδοχή όλων των όρων του καταστατικού και του αντίστοιχου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Η αποδοχή ή απόρριψη αίτησης γίνεται μόνο μετά από ψηφοφορία των μελών. Αιτιολογία απόρριψης αίτησης εγγραφής νέου μέλους αποτελεί η πιθανή διαπίστωση ότι το μέλος έχει στραφεί κατά το παρελθόν συστηματικά και εκούσια ενάντια στους σκοπούς του MyAegean ή έχει θέσει σκοπίμως σε κίνδυνο τη λειτουργία του.
 • Κάθε μέλος της Ομάδας διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που κάποιο άλλο μέλος της κριθεί ότι παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της, να εισηγηθεί στον υπεύθυνο του Τομέα του και αυτός να πράξει ανάλογα (π.χ. αποπομπή/ επίπληξη/ διαγραφή του μέλους). Σε περίπτωση εισήγησης για διαγραφή, το εν λόγω μέλος έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί την θέση του, ύστερα πραγματοποιείται ψηφοφορία, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται σε σχετικό Αρθρο του καταστατικού, στην οποία όμως το εν λόγω μέλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου.
 • Παραίτηση μέλους της Ομάδας γίνεται μετά από έγγραφη δήλωση της επιθυμίας του προς την Ομάδα Διαχείρισης.
 • Ανενεργό χαρακτηρίζεται μέλος που δεν τεκμηριώνεται η παραμικρή συμμετοχή του στις δραστηριότητες της Ομάδας για περισσότερο από ένα (1) έτος. Το ανενεργό μέλος χάνει το δικαίωμα ψήφου στην Ομάδα και μπορεί να καταστεί ενεργό μόνο με δήλωσή του προς την Ομάδα Διαχείρισης.

Αρθρο 6 - Πόροι & Οικονομικά

Οικονομικές υποχρεώσεις δεν προβλέπονται για τα μέλη της Ομάδας. Οι πόροι της Ομάδας μπορούν να προέρχονται από:

 • Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
 • Τις προς την ομάδα δωρεές, χορηγίες και κάθε φύσης οικονομικές ενισχύσεις.
 • Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και από τους Φοιτητικούς Συλλόγους των Σχολών και των Τμημάτων αυτού.
 • Κάθε άλλο νόμιμο έσοδό της.

Αρθρο 7 - Ειδικοί Όροι

 • Η Ομάδα MyAegean αποτέλεσε μια πρωτοβουλία φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αποστολόπουλου Ιωάννη, Παπαματθαιάκη Απόστολου, Δραχτίδη Κωνσταντίνου που αποτελούν και την Ιδρυτική Ομάδα. Όλα τα δικαιώματα υλικά ή πνευματικά που αφορούν στον τίτλο και στην ανάπτυξη του MyAegean παραχωρούνται κατά πλήρη κυριότητα στην Ομάδα MyAegean. Τα μέλη της Ιδρυτικής Ομάδας διατηρούν μέρος της κυριότητας και χρήσης του τίτλου και τα πνευματικά δικαιώματα έργου τους που αφορά στην ανάπτυξη της Ομάδας MyAegean.
 • Σε περίπτωση που για οιοδήποτε λόγο η Ομάδα πάψει να εκπληρώνει τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκε ή παραμείνει ανενεργή για περισσότερο από 2 έτη τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης του τίτλου παραχωρούνται εκ νέου στην Ιδρυτική Ομάδα και όλος ο υλικός εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένου άυλου υλικού (λογισμικό, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ) παραχωρείται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενώ ο εξοπλισμός που παραχωρείται από τους φοιτητικούς συλλόγους επιστρέφει σε αυτούς.
 • Τα προσωπικά δεδομένα των μελών απαγορεύεται καθ' οποιοδήποτε τρόπο να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τρίτους, για διαφημιστικούς, πολιτικούς ή άλλους λόγους.

Αρθρο 8 - Τροποποίηση & Αναθεώρηση

Η όποια τροποποίηση του Καταστατικού θα γίνεται έπειτα από την κατάθεση των αλλαγών - προτάσεων και θα ακολουθεί η συνήθης διαδικασία λήψης αποφάσεων όπως αυτή περιγράφεται στο Αρθρο 5 πάντα με απόλυτη πλειοψηφία και με τη συμμετοχή όλων των μελών της Κ.Ε.

 

__________________________
ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Δ.Σ. = Διοικητικό Συμβούλιο
Φ.Σ. = Φοιτητικός(οί) Σύλλογος(οι)